نحوه نمونه برداری از فاضلاب

نحوه نمونه برداری از فاضلاب انسانی و صنعتی چگونه است ؟

یکی از سوالات متداولی که همیشه جهت تعین پارامترهای کیفی آب و فاضلاب پرسیده می شود نحوه استاندارد نمونه برداری از فاضلاب صنعتی و بهداشتی و آب می باشد. در این مقاله سعی بر آن شده شرایط استاندارد نمونه برداری و محافظت از نمونه ها تا رسیدن به آزمایشگاه را به صورت اجمالی تشریح نماییم.

نمونه برداری از فاضلاب می تواند به صورت تصادفی انجام شود، به عنوان مثال یک نمونه کیفیت لحظه ای جریان فاضلاب را نشان می دهد. در جایی که میزان جریان فاضلاب پیوسته ولی کیفیت متفاوت است نمونه برداری ترکیبی انجام می شود. این روش شامل جمع آوری حجم معین نمونه در فواصل زمانی مساوی یا حجم متفاوت نمونه متناسب با میزان جریان در زمان جمع آوری است. در هر دو مورد، نمونه های مجزا برای به دست آوردن یک نمونه معرف با هم مخلوط می شوند . روش نمونه برداری متناسب با جریان، نمونه های واقعی تری نسبت به روش نمونه برداری حجم ثابت- فواصل زمانی ثابت می دهد. حجم نمونه جمع آوری شده باید برای انجام همه آزمایش های فیزیکی و شیمیایی روی نمونه کافی باشد. تناوب نمونه برداری ممکن است بین ۸ تا ۲۴ ساعت یا حتی بیشتر متغیر باشد. اطلاعاتی که باید همراه نمونه ها باشد شامل محل نمونه برداری، زمان، روز و تاریخ جمع آوری نمونه، نوع نمونه (تصادفی یا ترکیبی)، مدت زمان جمع آوری نمونه (اگر نمونه ترکیبی است) و نیز هر گونه اطلاعات مرتبط که بتواند در آنالیزها کمک کننده باشند، است.

محافظت از نمونه های آب و فاضلاب تا قبل از رسیدن به آزمایشگاه

نمونه های جمع آوری شده برای جلوگیری از تغیر کیفیت باید در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه انتقال داده شوند. جمع آوری نمونه ها در ظروف احاطه شده با یخ روش متداول نگهداری است، به طوری که در درجه حرارت پایین (حدود ۴ درجه سانتیگراد) نگه داشته می شود و نمونه ها کیفیت اصلی خود را حفظ می کنند. بهتر است تست هایی مانند PH ، دما، رنگ، بو و …….. در محل بلافاصله بعد از اینکه نمونه ها جمع آوری و مشاهدات نوشته شد، انجام شود. اگر آنالیز فوری نمونه ها امکان پذیر نباشد، باید نگهدارنده های شیمیایی تنها زمانی اضافه می شوند که در آزمایش ها مزاحمت ایجاد نکنند و زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند باید در ابتدا به بطری های نمونه برداری اضافه شوند به طوری که تمام قسمت های نمونه به محض جمع آوری، محافظت شوند، لیست نگهدارنده هایی که ممکن است برای حفظ کیفیت نمونه ها مورد استفاده قرار گیرند در جدول آورده شده است.

هر چند جدول تعدادی از نگهدارندها را پیشنهاد میدهد، ولی موثرترین نگهدارنده، نگهداری در درجه حرارت پایین است( ۴ درجه سانتی گراد یا کمتر). علاوه بر این نمونه ها باید در کوتاهترین زمان ممکن بعد از جمع آوری آنالیز شوند.

نمونه برداری از فاضلاب - شرایط استاندارد نمونه برداری از پارامترهای مختلف آب و فاضلاب
نمونه برداری از فاضلاب – شرایط استاندارد نمونه برداری از پارامترهای مختلف آب و فاضلاب

جهت آشنایی بیشتر با نحوه نمونه برداری از آب و فاضلاب می توان به مراجع زیر مراجعه نمود:

   نمونه برداری از فاضلاب

  نمونه برداری از فاضلاب مطابق استاندارد سازمان محیط زیست