حذف روی، فاضلاب صنعتی، حذف روی از فاضلاب

حذف روی از فاضلاب صنعتی

روی در فاضلاب حاصل از مجتمع­های فولاد، کارخانه نخ ابریشم مصنوعی و نخ، تولید چوب کاغذ زمینی و سیستم های خنک کننده آب که دارای تصفیه کاتدی هستند وجود دارد. روی در فاضلاب حاصل از صنایع آبکاری و پردازش فلز نیز وجود دارد. روی را می­توان از طریق ترسیب با آهک یا سود به صورت هیدروکسید روی ترسیب نمود. ایراد افزودن آهک، ترسیب همزمان سولفات کلسیم در حضور مقادیر بالای سولفات در فاضلاب است. روی محلول خروجی کمتر از۰٫۱  میلی گرم در لیتر و ۱۱=PH بدست آمده است. خلاصه­ای از نتایج ترسیب هیدروکسیدی در جدول زیر ارائه شده است.

CommentsFinalInitialIndustrial source
PH8.7-9.3۰٫۲-۰٫۵Zinc plating
PH9.0۲٫۰۱۸٫۴General plating
Sand filuation۰٫۶ 
Ph7.5۱٫۰۵۵-۱۲۰ 
PH8.5۲٫۹۴۶ 
PH8.5-9.5۱٫۰۱۰۰-۳۰۰Vulcanized fiber
Sand filtration۰٫۰۲-۰٫۲۳۱۶٫۱Tableware plant
 ۰٫۸۶-۱٫۵۲۶-۱۲۰Viscose rayon
PH5۳-۵۷۰ 
 ۱٫۰۲۰ 
Sedimentation۰٫۵-۱٫۲ Metal fabrication
Sand filtration۰٫۱-۰٫۵  
Sedimentation۰٫۳۳-۲٫۳۷ Radiator manufacture
Sand filtration۰٫۰۳-۰٫۳۸  
PH8.8۰٫۲۵۰Blast furnace gas scrubber water
 ۵۰۷۴۴Zine smelter
 ۲٫۶۱۵۰۰ 
 ۰٫۲۹-۲٫۵۱۱٫۲-۳۴Ferroalloy waste
 ۴٫۲-۷٫۹۳٫۸۹ 
Sedimentation۱٫۲۶۷۲Ferrous foundry
Sand filtration۰٫۴۱  
 ۰٫۰۱-۱۰۳۳-۷٫۲Deep coal mine- acid water